SAMEN VERDER

Het waterschap is de oudste vorm van bestuur in Nederland. Van oudsher hebben waterschappen de taak om de waterhuishouding te regelen. Water is essentieel voor leven. Voor inwoners, ondernemers, maar ook voor de flora en fauna. Niet te veel water, om natte voeten te voorkomen. Niet te weinig, zodat verdroging uitblijft.

Het waterschap staat niet op zichzelf. Natuurlijk richt een waterschap zich niet alleen op de kerntaken zoals: droge voeten, veiligheid, voldoende en schoon water. Voor de realisatie van de kerntaken is samenspraak met de omgeving nodig. Provincie, gemeenten, burgers, terreinbeheerders, agrariërs en omwonenden zijn daar nauw bij betrokken.

Alle instellingen die met water te maken hebben –  het Waterschap Limburg, de gemeenten, de Provincie Limburg, het Waterschapsbedrijf Limburg (beheer rioolwaterzuiveringsinstallaties) en Waterleiding Maatschappij Limburg (drinkwater) –  hebben elkaar nodig en zullen op de een of andere manier de samenwerking intensiveren. Daarvoor is een start gemaakt met het project ‘Samenwerking in de waterketen’, waarin alle partners met elkaar in gesprek zijn over de toekomst. Als we  denken aan de klimaatveranderingen die ons nog te wachten staan, moet er nog veel gebeuren. Met het programma “Water in Balans” is een aanvang gemaakt met de klimaatadaptatie (inspelen op klimaatveranderingen).

Rentmeesterschap is de basis voor ons (Waterbelang) handelen in het waterschapsbestuur. Waterbelang voelt de plicht om vanuit een besef van verbondenheid tussen generaties te zorgen voor een goed waterbeheer en dat ook zij kunnen genieten van natuur en cultuur. Daarvoor zijn vier beloften ons uitgangspunt:

  • we moeten vandaag beginnen met de uitdagingen die voortvloeien uit de klimaatverandering;
  • waterschappen hebben een eigen belastinggebied en daarmee gaan we zorgvuldig om;
  • de noodzaak tot samenwerken met alle geledingen – samenleving, natuur, landbouw, stad, recreatie en bewoning – is en blijft van groot belang;
  • de bestuursstijl van het waterschap is open en naar buiten gericht; het waterschap is geen bestuurseiland.

Wij zullen de eigen kennis en expertise delen met de landen om ons heen. De Maas, maar ook de zijrivieren (zoals de Geul, de Jeker, de Niers, de Roer, de Swalm om er maar enkele te noemen) lopen vaak meer over buitenlands gebied dan over Limburg. Goede afspraken zijn nodig om het beoogde effect te bereiken.

Waterbelang staat ervoor dat we veilig kunnen leven achter onze dijken, met droge voeten voor onze burgers. Deze dienen beschermd te worden tegen wateroverlast door aanleg van regenwaterbuffers en het stimuleren van niet-kerende grondbewerking.

Met de toenemende eigen innovatiekracht is het waterschap een aantrekkelijke werkgever, die ook jonge mensen aanspreekt.