Bestuurlijke Klimaattafel Limburg

Waterbelang Limburg staat voor het nationale deltaprogramma ruimtelijke adaptatie. Limburg handelt klimaatbestendig en water-robuust in 2020 en is klimaatbestendig en water-robuust in 2050.

De klimaatverandering vraagt om gelijktijdige inzet van alle betrokken partijen. Waterbelang Limburg sluit aan bij de behoefte om op Limburgse schaal te komen tot meer samenhang. Een klimaattafel waar alle partijen vertegenwoordigd zijn en die afspraken maakt over hoe klimaatbestendig  en water-robuust we Limburg maken.

Waterbelang zet in op klimaatadaptatie en geeft het goede voorbeeld door in alle relevante dossiers de klimaatadaptatie te verankeren. Waterbelang kiest daarbij voor maatwerk op gebiedsniveau. Uitwisselen van kennis, kunde en ervaringen is van eminent belang, evenals het (collectief) verkrijgen van geld en hulpmiddelen.