Betaalbaarheid en organisatie

Het  is  duidelijk dat Waterbelang doelmatig en verantwoord met geld  omgaat. Voor iedereen is zichtbaar waar we geld aan uitgeven. Natuurlijk wil Waterbelang de kosten voor burgers, land- en tuinbouw en bedrijfsleven beheersen en zo mogelijk beperken. Wij maken scherpe keuzes in taken die het waterschap zelf uitvoert, taken die worden uitbesteed, taken die door andere partijen worden opgepakt en taken die helemaal niet meer worden uitgevoerd.

Ons uitgangspunt is om het gezamenlijke belastingvolume met niet meer dan de inflatie te laten stijgen. Het waterschap komt echter nog voor gigantische uitdagingen te staan,  als we alleen al kijken naar de gevolgen van de klimaatverandering (droogte en overvloedige regenval) en het verbeteren van de waterkwaliteit (verwijderen van o.a. medicijnresten en microplastics). Of we deze uitdagingen kunnen opvangen met het inflatiepercentage, zal de praktijk uit moeten wijzen. Het kan ook weer niet zo zijn dat werkzaamheden die moeten worden gedaan (o.a. onderhoud) daardoor in het geding komen.

Op 1 januari 2017 zijn de beide waterschappen in Limburg gefuseerd tot één Waterschap Limburg. Wij gunnen een nieuwe organisatie de tijd om te komen tot een goed geoliede organisatie. Een efficiënte organisatie draagt bij aan kostenbeheersing, efficiency en effectiviteit. Lokale aanwezigheid voor gebiedsfuncties zal gewaarborgd blijven. Naast aandacht voor onze eigen organisatie blijven we de budgetten van waterschapsorganisaties – zoals de Unie van Waterschappen, Het Waterschapshuis en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) – kritisch volgen, zodat de bijdragen die wij daaraan betalen efficiënt worden besteed.

Het Waterschap Limburg hanteert de slogan “Met de omgeving voor de omgeving”. In de praktijk betekent dit dat wij al in de beginfase van een project de omgeving betrekken bij het project en samen met de omgeving het project gestalte geven. Hierbij geven wij veel ruimte voor ideeën en input. Een project wordt hierdoor mogelijk omvangrijker. Het betekent echter niet dat wij al deze ideeën kunnen financieren. Het waterschap financiert  uiteraard de eigen wateropgaven , en de andere partijen dragen zorg voor de financiering van hun  ingebrachte extra aanvullingen. Het draagvlak voor de te nemen maatregelen neemt toe. De kans op zienswijzen en vertraging wordt kleiner.