Peilbeheer, Wateroverlast en Verdrogingsbestrijding

Van oudsher spelen land- en tuinbouw een invloedrijke rol bij het waterbeheer in het buitengebied. Daarbij levert de Limburgse land- en tuinbouw een stevige bijdrage aan de regionale economie en werkgelegenheid, wordt de leefbaarheid van het platteland gestimuleerd en is daarmee een belangrijk beheerder van het landelijk gebied. Moderne rendabele land- en tuinbouwbedrijven stellen hoge eisen aan de bewerkbaarheid van landbouwgronden. Niet te nat en niet te droog met een stabiel en geleidelijk peilverloop. De voorgeschreven peilgestuurde drainage helpt daarbij.

Het bestaande gebruik van aanliggende gronden buiten natuurgebieden is leidend voor ons peilbeheer. Peilbeheer volgt teelt. De benadering van Nieuw Limburgs Peil (NLP) en Gewenste Grond- en Oppervlakte Regime wordt voortgezet en waar nodig uitgebreid. Het agrarisch en natuurlijk areaal vormt een stevige buffer voor de opvang en het vasthouden van de effecten van klimaatverandering. De landbouw en terrein beherende instanties spelen hier een belangrijke rol.

Samenwerking met en draagvlak bij deze bedrijfstakken is van eminent belang voor een goed waterbeheer. De langdurige droge periode van 2018 bewijst eens te meer dat niet alleen naar overstromingsgevaar moet worden gekeken, maar evenzo zeer naar langdurige droogte en de effecten daarvan. Tijdig inspelen op de mogelijke gevolgen van langdurige droogte is dan ook van net zo groot belang.

In 2010, 2012, 2014, 2016 en 2018 was er in Limburg sprake van grote wateroverlast. Dit zijn tekenen van een structureel veranderend klimaat en dat gaat sneller dan verwacht. Extreme waterhoeveelheden, langdurige perioden van droogte (2018) én hittestress in stedelijk gebied. De klimaatverandering bedreigt ons stedelijk gebied, landbouwgronden en natuurterreinen. Om de gevolgen te beperken werken wij integraal én samen met alle belanghebbenden: Provincie, Gemeenten, LLTB, terrein beherende instanties, belanghebbende partijen (publiek en privaat) en niet in de laatste plaats met inwoners en burgers. Deze gezamenlijke aanpak vindt Waterbelang zeer belangrijk en daarom kiezen wij voor een integrale aanpak van het gehele watersysteem van de bron aan de monding én samen met alle gebruikers van het landschap. Wij houden water vast waar het kan en voeren af waar het moet. “Met de omgeving en voor de omgeving” volgt Waterbelang het logo van het Waterschap Limburg. Dit proces vraagt om een actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden.

Waterbelang Limburg zet in op een slimme aanpak van wateroverlast beperkende maatregelen in combinatie met droogtebestrijdingsmaatregelen en hittestress. In het rapport “Water in Balans” wordt het actieprogramma “Samen tegen wateroverlast Limburg” als overkoepelend plan voor de uitvoering van ambities en maatregelen rond wateroverlast, droogte en hittestress verder uitgewerkt. De klimaatverandering versnelt deze noodzaak en gaat voor een gezamenlijke aanpak waarbij alle belanghebbende partijen, inclusief inwoners een (financieel) steentje bijdragen. Waterbelang maakt zich sterk en ziet toe op deze gezamenlijke inzet, want deze inzet is de bron voor de inrichting van het watersysteem en de beperking van wateroverlast, voldoende water en verkoeling in stedelijk gebied.