Waterkwaliteit en Ecologie

Schoon oppervlaktewater is van belang voor bewoners in de stad, voor land- en tuinbouw en voor planten en dieren. Natuurlijk wil Waterbelang een gezond leefmilieu en zet zich daarom in voor een verdere verbetering van de waterkwaliteit met de nadruk op preventie. Het waterschap zorgt voor een goede waterkwaliteit en zuivert daartoe dagelijks het afvalwater van huishoudens en bedrijven in het beheergebied. Het doel is vooral de ecologische en chemische kwaliteit te verbeteren.

Uitdaging voor de komende jaren is het sluiten van kringlopen in de waterketen en het (terug) winnen van energie en grondstoffen uit het afvalwater, evenals het verminderen van de hoeveelheid slib. Daartoe werkt het Waterschap Limburg samen met het Waterbedrijf Limburg (100% dochter van het Waterschap Limburg) aan innovatieve technieken. Duurzaamheid en doelmatigheid zijn daarbij de trefwoorden.

“Nieuwe” verontreinigingen zoals medicijnresten, microplastics en resistente bacteriën staan de komende jaren hoog op de agenda. Voorkomen moet worden dat deze stoffen via het afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomen. Hiertoe wordt ook landelijk en in Europees verband samengewerkt. Dat moet ook wel, want water en lucht houden niet op aan de grens. Waterbelang kiest er dan ook voor om de komende periode gericht in te zetten op verwijdering van medicijnresten uit het afvalwater.

Waterbelang werkt aan natuurlijk en ecologisch gezond water en richt zich de komende jaren vooral op de kwaliteitsverbetering van de grondwaterkwaliteit én de ecologische en chemische kwaliteit van het watersysteem.

Daar is concreet voor nodig dat:

  • Samen met gemeenten wordt gewerkt aan een betere afstemming tussen riolering- en zuiveringstaak.
  • Daar waar nog gemengde rioolstelsels liggen, schoon regenwater – in samenwerking met gemeenten – wordt afgekoppeld en niet langer wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Hier ligt ook een relatie met de klimaatadaptatie.
  • Er actief wordt gezocht naar duurzame oplossingen voor afvalwater.
  • Er een stimuleringsfonds voor het saneren van overstorten voor gemeenten komt met financiële middelen vanuit o.a. het partnercontract met de provincie.
  •  Er een bronaanpak wordt ontwikkeld om medicijnresten, microplastics en resistente bacteriën uit het oppervlaktewater te houden. Voor Waterbelang is het belangrijk om aan te haken bij de landelijke ontwikkelingen via de Unie van Waterschappen.
  • Energie en grondstoffen uit het afvalwater worden teruggewonnen.
  • Wordt samengewerkt met de agrarische sector om de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.
  • In stedelijk gebied de terreinbeheerders en bewoners door het waterschap worden gestimuleerd om chemievrij onkruidbeheer toe te passen.
  • De contacten en samenwerkingsverbanden met onze internationale partners als Duitsland en België geïntensiveerd worden. Voorkomen van ongezuiverde lozingen op de beken aan Nederlandse zijde is daarbij de inzet.
  • Er samen met de internationale partners contacten gelegd worden met de Europese commissie om financiële middelen vrij te maken om de noodzakelijke rioolzuiveringsinstallaties te realiseren o.a. aan Belgische en Duitse zijde.

Waterbelang kiest voor de inzet van financiële middelen (minimaal 1% van de waterschapsbegroting) om deze ambitie de komende jaren waar te maken. Met het Waterbedrijf Limburg is de afspraak gemaakt om in 2025 energieneutraal te werken.