7. Communicatie

Wat wil Waterbelang bereiken?

Het Waterschap Limburg hanteert de slogan “Met de omgeving voor de omgeving”. In de praktijk betekent dit dat al in de beginfase van een project de omgeving wordt betrokken bij het project en samen met de omgeving het project gestalte wordt gegeven. Hierbij is veel ruimte voor ideeën en input. Een project wordt hierdoor mogelijk omvangrijker. Het betekent echter niet dat het waterschap deze ideeën kan financieren. Het waterschap financiert uiteraard de eigen wateropgaven, waarbij veiligheid leidend is en de andere partijen zorgen voor de financiering van hun ingebrachte extra aanvullingen. Het draagvlak voor de te nemen maatregelen neemt toe.

Voor Waterbelang betekent “Met de omgeving, voor de omgeving” dat open communicatie vanzelfsprekend wordt.

Wat gaat Waterbelang daarvoor doen?

  • We gaan met een “blanco blad” naar buiten om bij alle belanghebbenden, inclusief bewoners, op te halen wat er speelt en welke oplossingen mogelijk zijn passend binnen onze opgaves;
  • We maken meer gebruik van de kennis van bewoners en bedrijven van hun eigen gebied;
  • We verbeteren de communicatie naar buiten door meer in te zetten op moderne media en communicatietechnieken; zowel voor, tijdens en na de realisatie van projecten.

De waterstaat van Limburg toekomstbestendig in te richten vraagt om een breed gedragen gezamenlijke aanpak. Burgers en bedrijven zijn meer dan ooit betrokken bij het klimaatvraagstuk en duurzaamheid. Alleen door samenwerking vinden we de balans tussen de opgaven waar we nu voor staan en een verantwoorde en duurzame inrichting van onze leefomgeving waar ook de volgende generaties recht op hebben.

Een zichtbaar waterschap draagt bij aan draagvlak en betrokkenheid bij de wateropgaven van morgen.