1. Hoogwaterbescherming Maas

Wat wil Waterbelang bereiken?

Ruimte voor de rivier en sterke dijken zijn belangrijk. Dat liet het hoogwater van juli 2021 iedereen zien. Het maakte de opgave binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg (HWBP WL) urgenter dan ooit. Ook de hoogwaters van 1993 en 1995 zijn we in Limburg nog lang niet vergeten. In 2021 ging het in Noord en Midden-Limburg nét goed langs de Maas.

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met meer extremen. Periodes met droogte of met wateroverlast worden gewoon. Daar moeten we ons op instellen. Daarom werkt het waterschap iedere dag aan meer ruimte voor de rivier en aan sterke dijken. Het waterschap richt het landschap zo in, dat weerextremen zoveel mogelijk kunnen worden opgevangen. Daar waar dit niet kan, bouwt én onderhoudt het waterschap de dijken. Waterbelang zet in op een maximale bescherming van mensen , bedrijven, dieren en natuur in het Limburgse Maaslandschap.

Wat gaat Waterbelang daarvoor doen?

 • Iedere dag werken we aan onze 170 kilometer maaskades, die we bewaken en repareren als er schade ontstaat door onder andere muskus- en beverratten.
 • We onderzoeken regelmatig of de dijken nog aan de nieuwste veiligheidsnormen voldoen. Als dat niet zo is, moet de dijk versterkt worden. Dijken worden daardoor breder, hoger of steviger.
 • Samen met andere partijen zoals rijk, provincie en gemeenten maken we plannen om de Maas te verruimen zodat deze meer water kan afvoeren;
 • We werken aan het realiseren van de grote opgave met betrekking tot de Limburgse keringen, niet alleen om de 54 kilometer aan dijken binnen het huidige HWBP WL op orde te brengen, maar ook om daarna te voldoen aan de wettelijke normen voor waterveiligheid.
 • We zorgen ervoor dat uiterlijk in 2050 de Limburgse dijken conform deze eisen klaar zijn. Het programma Maas 2050 is hiervoor de basis.
 • We werken samen met betrokkenen en blijven in gesprek. Een dijkversterking is een heftige ingreep in ieders omgeving. Daarbij wordt die impact zo veel mogelijk beperkt door goed met elkaar in gesprek te blijven. Dit doen wij met bewoners en bedrijven uit de regio, maar ook met andere partners zoals gemeenten, de provincie en het rijk.
 • We bieden ruimte voor ideeën en input vanuit bewoners en bedrijven. Het moet zo duidelijk mogelijk zijn waar mensen wel of niet over kunnen beslissen en er wordt gezorgd voor zorgvuldige afstemming in iedere fase van een project, van verkenning tot realisatie;
 • Bij dijkversterkingen versterken we de inzet van duurzame en innovatieve technieken.
 • We hanteren een brede aanpak. Bij deze duidelijke en urgente taak van hoogwaterbescherming kijken we verder dan enkel de dijkversterking.
  Als een gebied toch op de schop gaat, moet het in één keer goed. Hierbij wordt gebiedsgericht onderzocht hoe tegelijk met de dijkversterking een gebied aantrekkelijker gemaakt kan worden. Dit kan door kansen aan te grijpen voor natuur, economische ontwikkeling of recreatie. Dat vraagt (financiële) verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.