Samen in Balans
Voor betaalbaar én vooral veilig, voldoende en schoon water.

Wat wil Waterbelang bereiken?

Het waterschap is de oudste vorm van bestuur in Nederland.

Water is een belangrijke levensbehoefte. Het is essentieel om te kunnen leven. Voor alles en iedereen. Voor inwoners, ondernemers, maar ook voor flora en fauna. We willen niet te veel water, om natte voeten te voorkomen. Maar ook niet te weinig water, zodat uitdroging uitblijft. Schoon water is het allerbelangrijkst voor veilig drinkwater, voor de landbouw, voor de natuur en voor recreatie.

Waterbelang wil dat het Waterschap Limburg een betaalbaar waterschap blijft. De uitdagingen zijn groot en de actuele ontwikkelingen (inflatie, energiecrisis, materiaalbeschikbaarheid, krappe arbeidsmarkt) raken ook Waterschap Limburg. Ondanks deze ontwikkelingen moeten de lasten voor onze inwoners tot de laagste de in Nederland blijven behoren.

Het waterschap staat niet op zichzelf. Droge voeten, veiligheid, voldoende en schoon water raakt ons allemaal. Burgers, bedrijven, terreinbeheerders, agrariërs, gemeente en provincie. Iedereen is betrokken en heeft een eigen verantwoordelijkheid.
Goed rentmeesterschap vormt de basis voor ons handelen in het waterschapsbestuur. We zorgen voor een goed waterbeheer. Dat zijn we vanuit het goed rentmeesterschap verplicht aan de volgende generaties.

De droogte van de afgelopen jaren en zeker de watercrisis uit 2021 hebben enorme impact voor mens, dier en natuur. De schade voor onze (agrarische) bedrijven en inwoners, maar ook voor flora en fauna, zijn groot..

Alle instellingen die met water te maken hebben – het Waterschap Limburg, de gemeenten, de Provincie Limburg, het Waterschapsbedrijf Limburg (zuivering) en Waterleiding Maatschappij Limburg (drinkwater) – hebben elkaar nodig. Samenwering wordt geïntensiveerd. Samenwerking in de waterketen, zowel lokaal, nationaal als met internationale partners is van groot belang om de uitdagingen van de klimaatverandering goed en met resultaat op te pakken.

Meer dan ooit moeten de veiligheid, de aanpak van de droogte en de bescherming tegen wateroverlast de allerhoogste prioriteit krijgen. Gelijktijdig worden we geconfronteerd met exorbitante kostenstijgingen. De stijging van lasten voor burgers en bedrijven moeten waar mogelijk zo beperkt mogelijk blijven.

Wat gaat Waterbelang daarvoor doen?

 • De samenwerking versterken in de waterketen, zodat alle partners met elkaar in gesprek zijn over de toekomst van het water in Limburg(de bestuurlijke overlegtafel);
 • Versnellen in de aanpak van Klimaatadaptatie:
  Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Maas 2050 en Waterrobuust Limburg zijn de programma’s waarmee we ons watersysteem (rivieren, beken en dalen) klimaatbestendig maken;
 • Inzetten op versterken van de internationale samenwerking. Zowel voor het tegengaan van wateroverlast, als voor de bestrijding van droogte en het behalen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) willen we meer internationale afstemming over het kwaliteitsbeheer van het binnenkomend water;
 • De eigen kennis en expertise delen met de landen om ons heen.
 • Staan voor voldoende water tijdens periodes van droogte en voor een waterkwaliteit die voldoet aan de KRW-richtlijnen;
 • Pleiten voor additionele maatregelen om zodoende de zoetwaterbeschikbaarheid op peil te houden;
 • Tot de Top 25 van duurzame aanbesteders gaan behoren;
 • Werken volgens de maatlat klimaatadaptatie bebouwde omgeving (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties eind 2022);
 • Door het versterken van de eigen innovatiekracht en werken volgens duurzaamheidsprincipes is waterschap een aantrekkelijke werkgever die ook jonge mensen aanspreekt.
 • Keuzes maken en prioriteiten stellen. Om de lasten voor de inwoners zo veel mogelijk te beperken zal Waterschap Limburg scherpe keuzes moeten maken. Niet alles kan en moet tegelijkertijd. Veilig, voldoende en schoon water én betaalbaarheid voor de burger dienen in balans te zijn.
 • De bedrijfsorganisatie wordt efficiënter ingericht om besparingen te realiseren.
 • Inspannen om extra middelen vanuit Europa, Rijk en Gemeenten binnen te halen voor de opgaven van het waterschap.