4. Zuiveren en waterketen

Wat wil Waterbelang bereiken?

In de komende periode werken Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterschap Limburg samen aan de zuiveringstaak om te komen tot schoon en ecologisch gezond water. Door de klimaatverandering neemt de hoeveelheid regen toe en daarmee de druk op het (gemeentelijke) rioolstelsel. Dit vraagt een flexibel systeem van transport en zuiveren. De klassieke rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) dragen zeker bij aan een betere waterkwaliteit maar zijn wel grootverbruikers van energie en grondstoffen. We dienen de ingezette koers voort te zetten om energie te besparen en waar mogelijk onze eigen energie op te wekken uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen. In de visie van Waterbelang is rioolwater geen afval, maar een bron van energie, grondstof en gezuiverd water.

Wat gaat Waterbelang daarvoor doen?

  • Onze huidige stationaire RWZI’s geleidelijk ombouwen tot flexibele modulaire systemen waarmee we afvalwater op maat zuiveren en optimaal energie en grondstoffen kunnen terugwinnen en gezuiverd water van gewenste kwaliteit kunnen leveren en kunnen inzetten voor verdroging;
  • Intensiveren van nieuwe vormen van samenwerking (ketenaanpak) om de groeiende uitdaging om uit het rioolwater medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen en nog vele andere zorgwekkende stoffen te zuiveren. Alleen als WBL/WL komen we een heel eind, maar samen met alle partners in de waterketen komen we verder. Alleen zuiveren is onvoldoende en is duur. Daarom zijn bronmaatregelen en meer grip op het influent (ongezuiverd water) nodig.
  • We sturen erop dat alle onze RWZI’s voldoen aan de vastgestelde normen, het Limburgs Effluentbeleid. Op dit moment voldoen 11 van de 17 RWZI’s aan de norm. Daartoe ontwikkelen we een visie op centrale en decentrale zuiveringen en onze rol als WBL/WL daarin.
  • We versterken innovaties die kansen bieden aan bedrijven, woonwijken of huishoudens om zelf hun rioolwater zuiveren.
  • We onderzoeken de kansen om het gezuiverd water in te zetten voor de landbouw, industrie of voor natuurgebieden en passen dit toe waar mogelijk.
  • We zetten het programma ‘Waterklaar’ voort samen met gemeenten, provincie en WML om de inwoners te informeren over goed rioolgebruik.
  • We laten het Waterschap Limburg versneld doorgroeien naar een energieneutraal en circulair waterschap. Dit doen we door energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie. Daartoe onderzoeken we o.a. de mogelijkheden om grondstoffen terug te winnen uit water en slib. De twee gekozen routes, duurzaam drogen en monoverbranding, worden nader uitgewerkt en concreet gemaakt.