3. Waterkwaliteit en ecologie

Wat wil Waterbelang bereiken?

Schoon water is essentieel voor een gezond ecosysteem, een voorwaarde voor veilig drinkwater en belangrijk voor de landbouw, natuur en recreatie. Het vormt de basis van een gezonde leefomgeving. Er mogen dus geen vervuilende stoffen in het water zitten. Het is belangrijk dat natuurbeken en plassen zo natuurlijk mogelijk zijn ingericht en worden onderhouden. Dit maakt deze wateren robuuster en geschikter als leefgebied voor planten en dieren. Veranderingen in de samenleving, het extremer klimaat stellen het Waterschap voor nieuwe uitdagingen. We dienen een antwoord te vinden op pieklozingen door riooloverstorten, algenbloei, zuurstoftekorten in het water en droogvallende beken. In de loop van 2023 wordt voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied een plan gepresenteerd o.a. over hoe we in Limburg omgaan met de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Wat gaat Waterbelang daarvoor doen?

  • In 2027 hebben we onze KRW-opgave uitgevoerd.
  • We richten onze natuurbeken ruim beschaduwd in en we gaan ze natuurvriendelijk onderhouden met behoud van de afvoerfunctie.
  • We versterken de grensoverschrijdende samenwerking met buitenlandse partners in België en Duitsland om de waterkwaliteit te verbeteren.
  • We versterken de adviesfunctie van het waterschap bij plannen van derden en omgevingsplannen.
  • Waterkwaliteit en klimaat zal steviger verankerd worden in ruimtelijke plannen en initiatieven;
  • Samen met de gemeenten werken we aan een oplossing om het aantal gemeentelijke riooloverstorten sterk te verminderen door o.a. afkoppelen van verhard oppervlak.
  • We ondersteunen LLTB met kennis, kunde en adviezen bij de uitvoering van het Delta Plan Agrarisch Waterbeheer om zodoende de uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.
  • We werken actief aan maatregelen om plastic zwerfafval in het watersysteem terug te dringen;
  • Bij de uitvoering van de waterschapsprojecten worden kansen benut om de biodiversiteit te bevorderen. Dit doen we door o.a. de soortbeschermingsplannen op te stellen voor soorten waarvoor de situatie in Limburg urgent is, het selectief bestrijden van exoten en plaagsoorten, het ecologisch onderhoud verder te optimaliseren en het vispasseerbaar maken van stuwen en watermolens;
  • Controle op de zwemwaterkwaliteit van zwemlocaties en voorlichting hierover wordt onverminderd voortgezet.